KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

AKDEM’E DAİR

AKDEM, 2010 yılında millî kültür değerlerinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması yolunda son nefesine kadar çalışan, iman ve ihlas âbidesi üç Ayverdi, Sâmiha Ayverdi, Ekrem Hakkı Ayverdi ve İlhan Ayverdi’nin prensipleri ile yola çıktı. AKDEM’min fikir annesi İlhan Ayverdi Hanımefendidir.

        Dil, edebiyat, din, mûsikî, târih ve sanat… Bir milleti ayakta tutan yapı taşları… Bütün bunlardan mahrum bir toplum, geçmişin sayfalarına gömülmeye mahkûm… Bu fikri temel alan AKDEM, Türk dili ve edebiyatı, Türk mûsikîsi, Türk târihi, Türk sanatı, Türk mîmârîsi üzerinde akademik araştırmalar yapmak, düşünceyi geliştirmek, kültür değerlerimizi yaşanır hâle getirmek, milli değerlerimizi gelecek nesle aktaramaya yönelik projeler gerçekleştirmek ve yayın yapmak amacıyla kuruldu.

        “Derginin hür tefekkürün kalesi olduğunu” düşünen AKDEM, öncelikli faaliyet sahasını dergi yayıncılığı olarak belirledi. Bu yolda Türkiye’de özellikle Türk Müziği alanında ciddi, hacimli, nitelikli bir dergiye ihtiyaç olduğu fikrinden hareketle bir Türk mûsikîsi dergisi çıkarma kararı aldı.

        Kültür ve medeniyetimize musikimizle beraber yön veren edebiyatı da yayın sahasına alan KADEM Edebiyat ve Musiki Dergisi, 2010 yılında yayın hayatına başladı. Türk modernleşme tarihinde çok uzun yıllar öksüz ve yetim kalmış, fakat içlerindeki bitmek bilmez cevherle zamanı aşan cengâverler gibi mücadele etmiş dilimiz, edebiyatımız ve mûsikîmiz “adım, uğur”anlamını taşıyan Kadem ileseslerini duyuracak yeni bir meydan buldular. “Kadem Mûsikî ve Edebiyat Dergisi” tüm Türkiye’ye kadem getirdi,  yayın hayatında 5. Yılı doldurdu ve özellikle Türk mûsikîsi sahasında büyük bir boşluğu dolduran uğurlu bir adım oldu.

        AKDEM yayıncılık faaliyetlerine ZAHİR Yayınları ile devam etti. Medeniyetimizi var eden dil, edebiyat, mûsîki, din, tasavvuf gibi alanlar ve bu alanların birbiri ile kesişim noktalarını mesele edinen eserler neşreden ZAHİR Yayınları kısa zamanda,  Ken’an (Rifai) Büyükaksoy-Musiki Yönü ve Eserleri (Yüce Gümüş),  Vakıf Medeniyeti, Küreselleşmenin Din ve Toplum Yapısı Üzerindeki Etkileri, Kültür ve Din  (İsmet Binark) adlarıyla dört kitap yayınladı.

        AKDEM, yayıncılık faaliyetlerinin yanısıra geleneksel olarak çocuk iftarları, huzurevi iftarları, paneller ve  kültür gezileri düzenlemektedir.

        AKDEM, KADEM Edebiyat ve Musiki Dergisi ve ZAHİR Yayınları ile beraber, “halka yapılan hizmetin Hakk’a olduğunun şuuruna varmış olanların ve eserlerinin kendilerine değil yaptırana âit olduğunu bilen, kendilerini yapılması murat edilen için sâdece âlet ve vâsıta olarak görenlerin” rehberliğinde yoluna devam etmektedir.

Son Yazılar