KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

Dr. Mustafa Çıpan Kûşe-i Destâr ile her sayımızda sizlerle…

“Gönüldendir şikâyet kimseden feryâdımız yokdur.” 

Bir önceki sohbetimizde Dîvâne Mehmed Çelebihakkında bilgi sunmuş ve mütekerrir müseddesinitanıtmıştık. Müseddesini nasıl birkudretle söylediği, ilk bendin mısrâları ile diğer bendlerinpek az tesadüf edilen bir sanatla nasıl irtibatlandırıldığınıifadenin ardından, birinci bendin nesre çevirisiniyapmış, ancak şerhi bu sohbetimize bırakmıştık.Bütünlüğü sağlayabilmek bakımından ilk bendi venesre çevirisini dikkatlerinize sunarak şerhe geçmenindaha faydalı olacağını düşünüyorum.

 

Bihamdillâh ki bî-nâm u nişânız adımız yokdur

Dil-i vîrânemizden özge bir âbâdımız yokdur.

Ezelden mazhar-ı aşkız bizim îcâdımız yokdur

Elemler cümle bizdendir ona isnâdımız yokdur.

Belâ dildendir ol dildâr elinden dâdımız yokdur

Gönüldendir şikâyet kimseden feryâdımız yokdur.

 

Yard. Doç. Dr. Mustafa ÇIPAN

Son Yazılar