KADEM

MÛSİKÎ VE EDEBİYAT DERGİSİ

Duyurular

KÛŞE-İ DESTÂR “Gâh olur vuslatı yâd eyleriz firkatde handânız.”

Yard. Doç. Dr. Mustafa ÇIPAN*

Bu sohbet, ilerde muhtelif vesilelerle tekrar atıflarda bulunacağımız Dîvâne Mehmed Çelebi’nin meşhur mütekerrir müseddesiyle ilgili son sohbetimiz olacaktır. Bundan önceki üç sohbette bu büyük Mevlevî şeyhi ve şâiri hakkında bilgi sunmaya ve bahse konu müseddesin birinci ve dördüncü bendlerini şerhe gayret etmiştik. Her bendi ayrı bir güzellik, coşkunluk ve kudretle söylenmiş olan müseddesin son bendi hakikaten diğer bendlerin hepsinin değerlendirildiği bir mânâ ve sanat şehrâyînidir ki “hitâmihü’l-misk” dense sezâdır.

Son Yazılar